Friday, 26 September 2014

موافقت نامه دو کاندید

متن 5 صفجه ای موافقت نامه دو کاندید را مرور کردم
1- تیم داکتر عبدالله خیلی امتیازات را از آن خود کرده است به طور مثال ریاست شورای وزیران از آن اوست این شورا متشکل از ایشان با معاونین اش و زیران می باشد که هر هفته تشکیل جلسه می دهد.
.2- رئیس جمهور و معاونین اش بعلاوه رئیس شورای اجرایی و معاونین اش، مشاور ارشد و وزرا عضو کابینه هستند که ریاست اش بر عهده رئیس جمهور است که وظیفه اش استراتژی، پالیسی، بودیجه و طرح قوانین است و جلسات اش با صوابدید رئیس جمهور تشکیل می گردد.
...
3- رئیس اجرایی و معاونین اش در هر دو مجلس (کابینه و وزیران) عضویت دارند اما رئیس جمهور و معاونین اش فقط در یک مجلس عضو اند.
4- ریاست کمیته های فرعی شورای وزیران هم بر عهده رئیس اجرایی است (اگر کسی رئیس شورای وزیران باشد خوب طبیعی است که رئیس کمیته های فرعی این شورا را هم دارا خواهد بود)
5- بیچاره معاون اول و دوم رئیس جمهور (دوستم و دانش) که در حکومت کرزی حداقل ریاست کمیته های فرعی را بر عهده داشتند اینجا نه ریاست کمیته های فرعی به آنها رسیده است و نه عضویت در شورای وزیران؛
6- کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با فرمان رئیس جمهور تشکیل می شود اعضایش با توافق رئیس جمهور و رئیس اجرایی اما بعدن این کمیسیون به رئیس احرایی گزارش ده است!
7- رهبری اپوزیسیون هم بر عهده تیم داکتر عبدالله است که دارای تشکلیلات، بودیجه و اختیارات خاص هست.

No comments:

Post a Comment