Friday, 26 September 2014

تهدید یک مسجد در بریزبن

عده ای خرابکار و افراطی، نوشتن کلمه شیطان بر دیوار مسجد، فحش دادن، پرتاب سر خوک و ...
امام جماعت مسجد: باید آزادی های اجتماعی، آزادی دین، آزادی سخنرانی و ابراز عقیده که جزء افتخارات استرالیا هست حفاظت شود، جامعه مسلمانان استرالیا بخشی از جامعه متنوع فرهنگی استرالیاست، انسان های مجرم در هر جامعه هست باید استرالیا از هندوستان که چگونه در جامعه کثیرالمیتی خود توانست تروریزم را مهار کند درس و تجربه بگیرد.
...
یک مختصص ضد تروریزم در بریزبن: برپایی مراکز مشاوره در انجمن ها و جوامع مختلف می تواند راه حل کلیدی جلوگیری از رشد افراطی گری باشد.
 
منبع:ABC

No comments:

Post a Comment