Thursday, 11 September 2014

بهار استرالیا

امروز در اینجا-نیم کره جنوبی- یعنی استرالیا اول بهار است، یا همان نوروز خودمان است، باید این روز را همانند نوروز جشن و عید گرفت گرچه عیب ندارد که همزمان با نیمکره شمالی همان نوروز باستانی را هم گرامی داشت، مباد که هر دوی این مناسبت را از یاد ببریم و آن روز از داشته ها و میراث کهن گذشته خود محروم خواهیم بود؛ به این مناسبت یک عکس از شکوفه های درخت نزدیک خانه مان به عنوان نشانی که امروز گرفته ام تقدیم تان می کنم.  از شکوفه های درخت نزدیک خانه مان به عنوان نشانی که امروز گرفته ام تقدیم تان می کنم.
 

No comments:

Post a Comment