Friday, 26 September 2014

تهدید در بیخ گوش ما

بگیر و ببند تهدید امنیتی رسید تا بیخ گوش دندینانگ
مردی 18 ساله که نخست وزیر را تهدید کرده بود با شلیک گلوله در پلیس استیشن ایندور هیل توسط پلیس کشته شد و دو پلیس هم با چاقو شامگاه امروز زخمی شد.
این مرد با پرچم داعش در شاپینگ سنتر دندینانگ دیده شده بود و پاسپورت اش اخیرن باطل شده بود وی برای تحقیقات پلیس فدرال خواسته شده بود که به محض رسیدن به مرکز پلیس درگیری شروع می شود، وی احتمالن مسلمان بوده است!
 
منبع: ABC

No comments:

Post a Comment