Friday, 26 September 2014

افغانی بگیر

یکی از خوبی ها یا بدی های مردم ما در اینجا این است که اخبار تلویزیون یا دیگر رسانه های اینجا را نمی شنوند و نمی بیننند چون زبان بلد نیستند یشتر ایران ششته ها به شبکه های آقا گوش می دن و سریال های شبکه های یک و دو و سه را تعقیب می کنند و افغانستان ششته ها هم به طلوع و کویته ای ها هم شبکه های اردو زبان؛ القصه امروز با خیلی ها که روبرو شدم از هجوم دیروز پلیس استرالیا هیچ خبر نشدند و هیچ نگرانی هم نداشتند.
یکی از جنبه های خبری دیروز به نوعی مربوط به افغان ها بود، مح...رک این هجوم هم تماس تلفنی محمد علی بریالی اون افغان-استرالیایی که اکنون در خط اول داعش می جنگه بود که به همکارش در سیدنی پیغام داده بوده که یک نفر را بریابد و به طور علنی سرش را از تن اش جدا کند و این همکارش هم یک افغان-استرالیایی بوده و اکثر اون پانزده نفر هم چنین بگراندی داشته اند می توان گفت دیروز نوعی افغانی بگیر بوده اما مردم ما هیچ خبر نشدند، پس خوبه که خبر نشدند!

No comments:

Post a Comment