Friday, 26 September 2014

اعلام برائت از داعش

عبدالله نظری یکی از دوستان جوانم می باشد که به عنوان ترجمان در شهر واگاواگا- نیوساوت ولز- سیدنی کار می کند در ذیل یکی از نوشته های اخیرم نظر زیر را روان کرده که بدلیل اهمیت آن دوباره باز نشر می کنم؛
هدف آنکه اگر ما در حوادث اخیر استرالیا موضع خودمان را از داعش چدا کنیم فکر می کنم بهتر خواهد بود.
روشن بسازیم که اولن ما افغان نیستیم...

ما هزاره ایم و شیعه مذهب؛ ما هم به نوعی قربانی چنین افراد و تفکرات هستیم؛
استرالیایی های عضو داعش با بگراند افغان کسان دیگر هستند؛
و ما از هرچه داعش، القاعده، طالبان، تندرویی و بنیادگرایی مسلمانان سنی مذهب بیزار هستیم.
اگر از تجربه عبدالله نظری استفاده کنیم برای روشن کردن اذهان جامعه استرالیا و مقامات محلی یا مقامات بالاتر چه بسا که به سود جامعه ما خواهد بود.
این دوست ما چنین کرده و نتیجه خوب گرفته است مردم و مقامات محلی استقبال کرده هر کس می تواند چنین گفتگویی را برای روشن کردن اذهان جامعه و مقامات میزبان در هرجایی که دسترسی دارد انجام و
با چنین کارزاری می توانیم اعلام برائت جوییم از داعش و چهره واقعی خود را که صلح دوستی و همزیسیتی با تمام انسان ها می باشد و نیز مخالفت با چنین حرکات و جنبش های تند رو هست نشان دهیم.
عبدالله نظری Abdullah Nazari:
"يكتعداد خانه خاله را امن ترين جاي پنداشته و خوابي خرگوشي ميزنند و تعداد ديگري هم به اين مفكوره هستند كه با رسيدن به آستراليا همه چيز را بدست آوردند يعني فكر حال و آينده را ندارند و يكتعداد ديگر در فكر جمع آوري دالر هستند و رويا هاي شان را با دالر ميسازند. اما به هر صورت نظري عزيز برادرت به اندازه توانش روزچهارشنبه وركشاب كه در معقر قرارگاه پوليس شهر گريفت بخاطر آگاهي عامه براي يك روز داير گرديده بود اشتراك نموده و ضمن نگراني وضعيت امنيتي در منطقه ، توضيحات مفصل ارتباط به شاخه هاي اسلام در آستراليا داده و عمل ناجوانمردانه يكتعداد وهابي هاي مزدور را تقبيح كردم و همينطور شب گذشته با سه تن از دوستان ديگر افغاني ام دريكي از دعوت هاي رسمي كسبه كاران شهر ليتون اشتراك نموده باز هم اطلاعات مفيد را به سهم حاضرين كه تعداد شان بالاتر از ٢٠ تن بود رسانيده و در رابطه به وضعيت قوم با افتخار هزاره برايشان معلومات داده و خاطر نشان ساختم كه ما هزاره ها پيكر جدا از وهابيت وبربريت هستيم كه خوشبختانه با استقبال گرم مردم شريف شهر ليتون به ويژه شهردار شهر ليتون پاول ميتم قرار گرفتيم."

No comments:

Post a Comment