Friday, 26 September 2014

شتابزدگی گروپ مطبوعاتی فایرفاکس

طالبان-تروریست- عمویم را که والی پکتیا بود کشتند ما پناه آوردیم به استرالیا که در امان باشیم اما امروز می بینم که عکس پسر برادرم به عنوان یک نوجوان تروریست در روزنامه نشر شده است.
احمد شاه تنیوال این سخن را گفت؛ وی برادر زاده انجینر محمد حکیم تنیوال والی سابق پکتیا می باشد که در سال 2006 توسط یک انتحاری ترور شد.
عکس ابوبکر عالم امروز در روزنامه د ایج به عنوان نوجوان تروریست به جای عبدالنعمان حیدر نشر شده بود.
هرچند گروپ مطبوعاتی فایر فاکس که ر...
وزنامه مذکور وابسته به آن هست معذرت خواهی کرده است اما خانواده ابوبکر عالم پیگیری قانونی را حق خود دانسته است.
شتابزدگی مطبوعت استرالیا در برجسته کردن کشته شدن یک جوان افغان مظنون به جهادی بودن دامنگیر تمام جامعه مسلمانان و افغان های استرالیا شده است.
 
منبع: ABC

No comments:

Post a Comment