Wednesday, 17 September 2014

جامعه مسلمانان استرالیا؛ حمایت یا علیه!

اغلب مسلمانان استرالیا از درگیر شدن نیروهای استرالیایی در جنگ با داعش حمایت نمی کنند
این گفته شیخ محمد یکی از رهبران جامعه مسلمانان استرالیا- سیدنی- است
او افزود اما مسلمانان از تلاش های انسان دوستانه استرالیا در این بحران حمایت می کنند.
او می گوید دخالت نیروهای نظامی استرالیا در این بحران می تواند باعث تشویق جوانان مسلمان برای پیوستن به این درگیری شود.
اما من با گفته این شیخ موافق نیستم و فکر می کنم جامعه مسلمانان شیعه استرالیا از این تصمیم خوشنود می باشند وجای دارد که این جامعه هم سخنگو داشته باشد و صدای خود را بلند کند که جامعه مسلمانان استرالیا تنها آنها نیستند.

منبع: ABC

No comments:

Post a Comment