Friday, 26 September 2014

تشییع جنازه نعمان

مسجد اوغانان داوتون لبریز بود از دوستان و فامیل های عزادار عبدل نعمان حیدر برای نماز میت و بعد جنازه در گورستان سپرینگ ول به خاک سپرده شد.
بسیاری از شرکت کنندگان نعمان را بی گناه می دانستند و پلیس را ملامت می کردند که او یک جوان بود یک اشتباه کرد نباید کشته می شد.
یکی از شرکت کنندگان به سوی رسانه ها هم سنگ پرتاب کرد.
به نظر من خانواده آن جوان چون فرزندشان را از دست داده شاید کمی احساساتی باشند اما دیگران باید فکر کنند چرا جوانان شان به پلیس استرالیا که حافظ جان و امنیت شان اس...ت بدبین می شود، نفرت پیدا می کنند با چاقو به آنها حمله می کند به قصد کشت آنها را می زند و چرا از آدم کشان حرفه ای که جان هزاران نفر را به نام دین هر روزه می گیرند و سر می برند حمایت می کند و آنها آمال و آرزوی آنها می شود.

عزاداران باید پاسخگو باشند و جلوی حوادث آینده را بگیرند؛ جلوی تندروی و افراطی گری مذهبی را بگیرند و به استرالیا و ارزش های آن به جایی که در آن با احساس امنیت کامل زندگی می کنند، تحصیل می کنند، کار می کنند و از مزایای تآمینات اجتماعی و خدمات صحی رایگان آن استفاده می کننند فکر کنند و مسولیت خود را ادا کنند، از حصار تنگی که بنام دین و مذهب بر دور خود کشیده اند بیرون آیند!
 

No comments:

Post a Comment