Sunday, 5 October 2014

پیمان امنیتی

طرف تا آخر لج کرد به زعم خودش خواست غازی بماند و به برادران ناراضی اش خدمت کند اما رییس جمهور و رییس اجرایی جدید در اولین روز کاری امضا کردند و زدند توی دهن طرف و برادرانش
این عمل جسورانه را به فال نیک می گیریم
برو که به خیر دوره برادرها خلاص شد
سالی که نکوست از بهارش پیداست

No comments:

Post a Comment