Sunday, 5 October 2014

قوه قضائیه و رئیس جمهور

بر اساس قانون اساسی رییس جمهور رییس هر سه قوه از جمله قوه قضائیه است، فساد این دستگاه هم عیان هست، اینکه چرا این قوه به جای اطاعت از مقام مافوق اش با ان مقابله را شروع کرده معلوم نیست، شیطان میگه همه شون را باید عزل و محاکمه کرد به اتهام فساد و عدم اجرای دستور مافوق!
 

No comments:

Post a Comment