Wednesday, 25 June 2014

تجليل از آيت الله فياض

در نیمه شعبان امسال فدراسیون هزاره های استرالیا از مقام علمی حضرت آیت الله فیاض در ملبورن تقدیر به عمل آورد.


دست اندرکاران این مراسم تاکید داشتند که فیاض هم مرجع است و هم هزاره و هم دیدگاههای مترقی به ویژه در خصوص حقوق زنان دارد و جزوه "جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام" ترجمه سرور دانش را نیز توزیع کردند، من هم این جزوه را مطالعه کردم، این فقیه برای زنان کسب تمام مناسب سیاسی-قضایی- مذهبی و حتی ولی ف...
قیه بودن را مجاز می داند البته با حفظ کرامت، شرافت و عفت.همچنین قایل به برتری مردان به زنان نمی باشد و نظر ایشان درباره آیه 228 سوره بقره که در آن به مردان نسبت به زنان "درجه" دارند و آیه 34 سوره نسا که در آن مردان بر زنان "قوام" دارند این است که مردان در داخل خانواده منزلت یا قوام بر زن دارد یعنی عهده دار امور او است و در چهار چوب نظام خانواده مرد بر زن حق استمتاع دارد و در عوض زن هم حق نفقه، مسکن، لباس، معیشت و غذا مطابق شان و کرامت اش بر مرد دارد (حقوق و مسولیت طرفین) و در خارج از خانواده یا حیات عمومی زن و مرد هیچ برتری بر هم ندارند.فکر می کنم دیدگاه های ایشان می تواند برای آن دسته از مقلدین و مکلفین اهل تشیع در سرتاسر جهان مفید، راهشگا باشد.

No comments:

Post a Comment