Sunday, 29 June 2014

کشمکش های انتخابات

کشمکش های انتخابات افغانستان تمام افغان ها را چه در داخل چه در خارج نگران کرده است، تیم داکتر صاحب عبدالله با ادعای تقلب و مانورهای خیابانی شعارهای حمایت از دموکراسی و دفاع از حق رآی آنهم قبل از اعلان رسمی هرگونه نتیجه به دنبال چه می باشد؟
به نظر می رسد که با این کارها می خواهد بگوید به صندوق رای و انتخابات و دموکراسی و قواعد آن و مکانیزم های آن کاری ندارد، تنها به دنبال آن است که برنده اعلام شود...
و بس!
حال که هیچ خبر رسمی اعلام نشده چنین می کنیم اگر خبر رسمی مخالف خواست ما اعلام شود بدتر از این خواهیم کرد و ...
آن وقت طرف مقابل را متهم می کنند به تقلب، دفن دموکراسی و انتخابات و ...
دست پیش را می گیرند که پس نیفتند.
اگر هر گونه ادعایی و اسنادی داریم کمی باید صبر و حوصله کنیم، از مکانیزم های تعریف شده استفاده کنیم به قواعد دموکراسی و انتخابات باید احترام کنیم از حق مشروع خود در چهارچوب قانون دفاع کنیم به یاد داشته باشیم که قانون به نفع همه است.

No comments:

Post a Comment