Thursday, 3 July 2014

اخلاق روزنامه نگاری

میزگرد های تلویزیون های وطنی چندان چنگی به دل نمی زند، چون گردانندگان آنها حرفه ای نیستند جوانانی هستند جویای نام و شهرت بدون دانش و اخلاق حرفه ژورنالیستی اما گفتگوی طلوع با نورستانی را امروز دیدم، گذشته از موضوع برنامه می خواهم به وضعیت تآسف بار نحوه اداره این گفتگو کمی مکث کنم؛

مصاحبه تکنیک های خاص خود را دارد؛ اداره مصاحبه، هدایت سوالات و جوابات به سوی موضوع، انکشاف بیشتر جزییات، صریح بودن سو...
الات، محدویت فرصت برنامه تلویزیونی، توجه به جوابات و احساسات مصاحبه شونده و ... و از همه مهم تر رعایت ادب، احترام و اخلاق می باشد، مصاحبه شونده به هر حال یک انسان است، انسانی با کرامت ذاتی و شایسته احترام.

بیننده شاید از تکنیک های مصاحبه چیزی را نفهمد و یا شاید از مصاحبه شونده کینه و نفرت داشته باشد اما رعایت ادب، اخلاق و آداب و فرهنگ سخن گفتن را خوب می داند و اینجاست که به جای قضاوت درباره موضوع مصاحبه با مصاحبه شونده روی رفتارها و صحبت های گرداننده بیشتر قضاوت خواهد کرد.

خوب است که جوانان ژورنالیست وطنی بی بی سی را ملاک عمل خویش قرار دهند این رسانه یکی از حرفه ای ترین رسانه های جهانی است که در این خصوص نیز معیارها و شاخصه های خود را دارد و می بینیم که با رعایت این معیارها چقدر برنامه های خوب و حرفه ای تهیه می کنند.

1 comment: